Ett utvecklingsprogram i fyra steg som skapar effektiva möten som ger energi.

MED DIGITALT STÖD FÖR MÄNSKLIGA PROCESSER.

1. Föreläsning (med nulägesanalys)

En inspirerande föreläsning där vi jämför ert nuläge med forskning, relevanta case och best practise.

Alla i rummet får samma bild av vad som fungerar bra idag, och vad man behöver göra någonting åt.

Om föreläsningen

Arbetslivet är komplext idag och vi behöver möten för att komma framåt.

Men alla möten är ju inte bra. Så hur kan vi göra för att skapa möten där vi faktiskt får energi?

Där vi tar oss framåt – effektivt, men utan att ha bråttom? Och måste alla möten verkligen vara möten?

I den här föreläsningen jämför vi er möteskultur* med en konkret checklista för hur man skapar bra möten.
Huvudsakligt fokus ligger på beteenden som skapar goda möten.

Här hittar du de frågor jag ställer till er som deltar. (extern länk)

Konkreta resultat:

EFTER FÖRELÄSNINGEN blir era möten färre, bättre och mer givande genom…

  •   personliga insikter om den egna rollen
  •   ökad insikt om mötens roll, funktion och betydelse
  • att ALLA vet att alla vet vad som krävs för att ett möte ska vara bra
  • att alla får verktyg för att påverka och medverka i möten
  • få och följa (och gilla) checklistan för bra möten

Ni får också en checklista för bättre möten, en agendamall, lista med förslag på roller samt

resultaten från nulägesanalysen av möteskulturen.

2. Workshop och processmål

Med utgångspunkt från föreläsning och nulägesanalys, tar vi fram processmål – utvärderingsbara beteenden som leder oss mot önskat läge. Till exempel:

”Vi/jag lyssnar aktivt och intresserat på den som talar”

Om workshopen

Efter föreläsningen genomför vi en workshop där vi tar fram processmål.

Processmål är mätbara mål för de beteenden vi behöver ändra för att nå de effektmålet effektiva möten

Ett processmål är till exempel:

”Vi/jag lyssnar aktivt och intresserat på den som talar”

eller

”Vi/jag håller vi oss till ämnet på våra möten”

Rent konkret jobbar vi i mindre grupper för att ta fram förslag på processmålen.

Metoden är digitalt interaktiv och bygger på tre steg där varje individ svarar själv först, sedan diskuterar en mindre grupp sina förslag för att sedan prioritera och eventuellt formulera gemensamma förslag.

På så sätt får alla komma till tals och all data kommer in.

3. App-baserad mötesutvärdering

Vi fokuserar på att faktiskt förändra beteenden. Med stöd av en app utvärderar ni era möten baserat på processmålen under en bestämd period.

Det ger snabb och varaktig förändring.

Om mötesutvärderingen

App-baserade mötesutvärderingar – baserade på era unika processmål

Era processmål blir nu grunden för specialdesignade, appbaserade pulsmätningar av ert arbete med att skapa effektiva möten som ger energi.

Ni utvärderar själva era möten, under en fyra-veckors period. Utvärderingen sker i slutet av varje möte och tar ca tio min.

FÖR SNABB OCH VARAKTIG FÖRÄNDRING

Det sätter fokus på de beteenden vi vill ändra och att vi faktiskt utför dem. Det säkerställer både snabb och varaktig förändring.
Snabb för att vi t.ex. inte kommer att läsa mail under mötet eftersom vi vet att vi snart ska utvärdera att vi

”Vi/jag lyssnar aktivt och intresserat på den som talar”.

Varaktig för att det skapar nya beteenden som efter avslutad utvärderingsperiod är en standard.


Appen fungerar såhär:

1. Alla kan starta en ny utvärdering av varje unikt möte, t.ex. ”Saras tisdagsmöte”

2. Deltagarna på ”Saras tisdagsmöte” kan nu utvärdera detta unika möte, baserat på processmålen
3. När alla svarat, kan den som startat utvärderingen avsluta densamma.

4. Resultaten/svaren syns då direkt i appen och alla deltagare ser dem.
     Detta utgör underlag för samtal och reflektion kring vad som var bra
     och vad som behöver fortsätta utvecklas.

5. Mötesutvärderingen försvinner ur appen automatiskt.

6. Appen innehåller också lite råd, tips och stöd kring feedback, bra samtal och reflektion.

4. Resultat, uppföljning och nästa steg

Vi säkerställer framgången genom en avslutande utvärdering/mätning och analyserar resultaten
från mötesutvärderingarna.

Sammanfattning och tankar om nästa steg.

Om resultat och uppföljning

VI MÄTER IGEN.

Vi utvärderar ƒramgång och effekt genom att genomföra undersökningen av möteskulturen igen för att kunna jämföra svaren samt då- och nuläge. Detta omfattar också en översyn av förändringar i resultaten av mötesutvärderingarna och processmålen.

ANALYS OCH ÅTERKOPPLING

Resultaten redovisas enligt vad vi kommer överens om. Via web, film eller kort återbesök.

NÄSTA STEG

Genom att analysera även mötesutvärderingarna samt resultaten av mötesutvärderingarna och processmålen,

kommer vi att kunna se vad ett bra nästa steg är. Ni får tips, råd och stöd.

UPPFÖLJNING EFTER SEX MÅNADER

Vi hörs igen. Kollar läget. Var ni står, om ni håller frågan vid liv.

PRAKTISK INFORMATION

Föreläsningens längd: 60 min

Workshopen genomförs i direkt anslutning till föreläsningen. 
LÄNGD: 90 MIN.

Formulering och design av processmål, samt app-fix tar 2-3 arbetsdagar efter föreläsning och workshop.

Checklista, agendamall och lista med förslag på mötesroller finns i appen, 
samt skickas via mail tillsammans med undersökninsgresultat/nulägesanalys till ansvarig person

Max antal deltagare detta upplägg: 200 (det går att göra för fler)

Appen designas efter er grafiska profil (logotyp, färger, typsnitt)

Perioden för mötesutvärderingar bestämmer vi tillsammans. Rekommendera längd: SEX VECKOR.

Uppföljning efter sex månader sker via web eller telefon i första hand.